Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zstio2.katowice.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.
 

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
- multimedia zostały opublikowane przed 23 września 2020 r. (art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Powody powyższych niezgodności:
- strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- dostosowanie dostępności niektórych treści, w tym wymienionych w włączeniach, wykracza poza możliwości techniczne i finansowe jednostki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Siedziba podmiotu publicznego: ul. Mikołowska 131 w Katowicach


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem ZSTiO Nr 2 – mgr Aldona Skubiszewską. Formy kontaktu: telefoniczny: +48326096020, poprzez pocztę elektroniczną: aldona.skubiszewska@zstio2.katowice.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony internetowej:

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zmienić rozmiar czcionki na stronie www.zstio2.katowice.pl należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

Microsoft Edge: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu"
Firefox: Menu >"Powiększenie" (Ctrl++)
Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"
Chrome: Menu "Więcej" > "Powiększ"

Kombinacja klawiszy Ctrl oraz + > powiększa ekran,
Kombinacja klawiszy Ctrl oraz - > pomniejsza ekran,
Kombinacja klawiszy Ctrl oraz 0 – przywraca ekran do standardowej wielkości.
Kombinacja klawiszy Ctrl oraz Home – przenosi na górę (początek) strony,
Kombinacja klawiszy Ctrl oraz End – przenosi na dół (koniec) strony.
Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mikołowskiej, prowadzą do niego schody dwubiegowe z platformą dla osób niepełnosprawnych. Od strony wewnętrznej budynku znajduje się wejście z platformą dla osób niepełnosprawnych. Szkoła połączona jest łącznikiem z halą sportową z możliwością przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
- W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Znajdują się dwie klatki schodowe. Klatki schodowe posiadają poręcz. Budynek nie posiada wind.
- W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
- Od strony wewnętrznej budynku znajduje się parking.
- Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).

- W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni.
 

Budynek hali sportowej

Do budynku hali prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mikołowskiej, prowadzą do niego schody z platformą dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy hali.
- Budynek hali jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Posiada windę osobową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windę obsługują pracownicy hali.
- Dostosowane są pomieszczenia sanitarne. Szerokość drzwi, uchwyty, czujniki ruchu.
- Na terenie hali dostępna jest widownia z krzesełkami.
- Od strony wewnętrznej budynku znajduje się parking.
- Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).
- W hali nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni.

 

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: www.rpo.gov.pl.