1. Regulamin „Szczęśliwego Numeru” obowiązuje w Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich i XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach.

 2. „Szczęśliwy Numer” jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku elektronicznym.

 3. Na każdy dzień nauki losowane są w dzienniku elektronicznym 2 numery - jeden w technikum i jeden w liceum. Wylosowany numer nie powtarza się, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych numerów.

 4. Pula liczb biorących udział w losowaniu obejmuje wszystkie numery z dziennika elektronicznego najliczniejszego oddziału klasowego w danym roku szkolnym.

 5. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numer” jest wyróżniany w dzienniku elektronicznym kolorowym podświetleniem.

 6. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numer, traci możliwość wykorzystania go.

 7. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

  - odpowiedzi ustnej na ocenę,
  - pisania niezapowiedzianej kartkówki.

 8. „Szczęśliwy Numer” nie zwalnia ucznia z:
  - zapowiedzianej odpowiedzi ustnej na ocenę,
  - pisania zapowiedzianych lub przełożonych testów, sprawdzianów i kartkówek,
  - wykonywania prac domowych,
  - aktywnego udziału w lekcji,
  - innych, zapowiedzianych przez nauczyciela, form sprawdzenia wiadomości i umiejętności.

 9. Uczeń ma prawo zrezygnować z uprawnień wynikających z wylosowanego numeru.

 10. Od wyników losowania nie ma odwołania.

 11. Informacja o „Szczęśliwym Numerze” będzie zamieszczana w dzienniku elektronicznym (od godziny 7.00 każdego dnia nauki) oraz wyświetlana na telewizorze przy sekretariacie.

 12. Regulamin „Szczęśliwego Numeru” wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 roku.