pdf   Statut Szkoły
     
pdf   Program wychowawczo-profilaktyczny
     
pdf   Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
     
pdf   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w ZSTiO Nr 2
     
pdf   Strategia umiędzynarodowienia
     
pdf   Regulamin organizacji wyjść poza teren szkoły oraz wycieczek
     
pdf   Załączniki do "Regulaminu organizacji wyjść poza teren szkoły oraz wycieczek"