mgr Beata Porębska

poniedziałek 16:00 – 17:00

 

 

Mamy nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia szkoła wyda się Wam jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia, że będziecie się w niej czuli bezpiecznie.

 

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,
dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,
że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

Rola rzecznika:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia
 • mediacja między stronami konfliku, doradzanie w sytuacjach konfliktowych
 • podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej)

 Podstawowe obowiązki rzecznika:

 • dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole
 • zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole
 • mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia
 • składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu

  Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

 • zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia
 • zasadą równości - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia
 • zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach

 Tryb postępowania w kwestiach spornych:

 • pisemne zgłoszenie problemu do rzecznika (anonimy nie będą rozpatrywane)
 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

 Prawa dziecka w szkole

Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa. Należy pamiętać o przestrzeganiu ich w codziennej szkolnej rzeczywistości oraz o tym, że prawa przysługują człowiekowi niezależnie od jego obowiązków i nie wolno go karać pozbawieniem ich. Tak naprawdę nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog praw można zebrać jedynie na podstawie praw dziecka, które mieszczą się w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się nie tylko w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, ale także w wielu różnych dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w dokumentach międzynarodowych, z których przede wszystkim należy wymienić Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.