Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, co umożliwia mu przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy przeprowadzane będą przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).

Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie. Natomiast słuchacz, który nie uzupełni odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.
Czas trwania KKZ uzależniony jest od posiadanego wykształcenia uczestnika kursu oraz wybranej formy prowadzenia zajęć.

Zasady rekrutacji:
- o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty potrzebne przy zapisie:
- oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie),
- podanie o przyjęcie (formularz szkolny),
- przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

Propozycje kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 

Nazwa kursu   Nazwa zawodu

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

  technik ekonomista
technik rachunkowości
E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

  technik informatyk
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  technik elektryk
E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

  technik energetyk
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  technik elektronik