Staże dla uczniów

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Śląskie. Zawodowcy” oferującego uczniom płatne staże u pracodawców. W tym roku szkolnym czeka do obsadzenia 10 miejsc stażowych.
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur u Pani Moniki Wilk do dnia 19 października 2020 r..
Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Śląskie. Zawodowcy”.

 

 

 

2020 Plakat projektu oznaczenie realizacji

 

Podstawowe informacje o projekcie

 • Projekt systemowy RPO i województwa śląskiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy-kształcenie zawodowe uczniów
 • Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
 • Okres realizacji: 02. 09.2019 r.– 31.12. 2022 r.

 

Cel główny projektu

 • Poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla 1998 uczniów/uczennic poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie zawodowym oraz zwiększenie kompetencji 370 nauczycieli kształcenia zawodowego i wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu

 • Lider projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Partnerzy – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

 

Rodzaje wsparcia dla uczniów

 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 • Staże lub praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych
 • Kursy/szkolenia specjalistyczne
 • Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego zawodowego

 

Mapa drogowa projektu dla uczniów

 

mapa drogowa