Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczniów/uczennic do projektu

 

Etapy procesu rekrutacji:

  • Etap I - Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, wypełniają i podpisują część I Formularza rekrutacyjnego do projektu (załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich formularz rekrutacyjny podpisywany jest przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy.

  • Etap II - Formularze są składane szkolnemu specjaliście ds. jakości staży lub szkolnemu specjaliście ds. jakości kursów i szkoleń, który dokona oceny formalnej:
    a) status ucznia/uczennicy technikum/szkoły branżowej I stopnia w zawodzie objętym wsparciem oraz
    b) posiadanie pozytywnej opinii wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu zawodowego.

  • Etap III - Formularze ocenione pozytywnie pod względem spełnienia kryteriów formalnych zostaną przekazane przez specjalistów wychowawcy celem wypełnienia części III.

  • Etap IV – wypełnione formularze przekazywane są przez wychowawców szkolnym specjalistom. Następnie powoływana jest Komisja Rekrutacyjna (Komisję tworzą ww. Szkolni specjaliści), Komisja na podstawie przekazanych formularzy rekrutacyjnych sporządza protokół i tworzy listę zakwalifikowanych uczniów i listę rezerwową).

  • Etap V – osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania o wynikach rekrutacji zgłoszą się do szkolnych specjalistów celem potwierdzenia udziału i złożenia Oświadczenia Uczestnika Projektu „Śląskie. Zawodowcy” (załącznik nr 2).

 

 

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie pdf
   
Formularz rekrutacyjny do projektu pdf
   
Oświadczenie uczestnika projektu pdf
   
Wykaz szkół i placówek biorących udział w projekcie pdf
   
Indywidualny Plan Działania uczestnika/uczestniczki Projektu pdf