• 160 godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika
  • Organizowane u pracodawców
  • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w stażu zawodowym przysługuje stypendium
  • Stypendium będzie płatne po przepracowaniu przez ucznia 150 godzin
  • Na czas trwania stażu zawierana będzie pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi jego realizację
  • Staż zawodowy realizowany będzie na podstawie programu opracowanego przez szkolnego specjalistę ds. jakości staży we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na staż zawodowy i dyrektorem szkoły